[tintuc]


DÒNG MÁY THỔI KHÍ KFM MODEL SL
DÒNG MÁY THỔI KHÍ KFM MODEL HL

1. Máy thổi khí KFM SL/HL050

2.Máy thổi khí KFM SL/HL065

3.Máy thổi khí KFM SL/HL080

4.Máy thổi khí KFM SL/HL100

5.Máy thổi khí KFMSL/HL125

6.Máy thổi khí KFM HT/ST/125L

7.Máy thổi khí KFM SL/HL150

8.Máy thổi khí KFM SL/HL200

9.Máy thổi khí KFM SL/HL250

DÒNG MÁY THỔI KHÍ KFM MODEL HT
DÒNG MÁY THỔI KHÍ KFM MODEL ST

1. Máy thổi khí KFM HT/ST/080

2.Máy thổi khí KFM HT/ST/100

3.Máy thổi khí KFM HT/ST/125

4.Máy thổi khí KFM HT/ST/150

DÒNG MÁY THỔI KHÍ KFM MODEL SUP

1.Máy thổi khí KFM SUP050

2.Máy thổi khí KFM SUP065

3.Máy thổi khí KFM SUP080

4.Máy thổi khí KFM SUP100

[/tintuc]